Rurala Perspektiv?

Rural enl SAOL: som hör till landsbygden

Ruralisera enl SAOL: göra lantlig; bringa (ngn) att efterlikna/antaga landsbygdens levnadsvanor

Ruralista: Kvinna som verkar för rurala strukturer och synliggör urban norm

Rurala perspektiv: Kunskaper, erfarenheter och förståelse för samhällstrukturer bortom den urbana normen. 

Under 10-talet så har ett nytt teoretiskt område tagit plats inom såväl normkritiken som den offentliga diskussionen och samhällsutvecklingen. Med begreppet urban norm eller territoriell maktordning avses de strukturer som medvetet och omedvetet gör staden och framförallt den stora staden till norm och därmed ger den och de värden som kopplas till den tolkningsföreträde. Som följd av detta får inte alla platser likvärdiga möjligheter och förutsättningar att leva och utvecklas. Det går att dra många parelleller till genusordningen där samma osynliga normer och värderingar gynnar män som grupp medan de missgynnar kvinnor som grupp.

Att ha rurala perspektiv på samhällsutveckling innebär att synliggöra att det finnas många fler och andra sätt att bygga ett samhälle på än de urbana, samt att förstå nuvarande samhällsutveckling, problematik och möjligheter, utifrån hur den urbana normen påverkar den. 

Vill du lära mer?

Härifrån.nu är en plattform som samlat en stor del av det producerats inom ämnet, här hittar du forskning, reportage och film.